Verdien geld door onze enquêtes te beantwoorden

Schrijf u nu uit !
De blog van het marketing agentschap IntoTheMinds
Marktonderzoek en ondernemers coaching
4 ffactoren om de deelname aan een enquête te verhogen
mei10

4 ffactoren om de deelname aan een enquête te verhogen

Hoe verhoogt u de deelname aan uw enquête? Mensen vinden die deelnemen aan een enquête kan een echte uitdaging zijn. Er zijn 4 soorten factoren waarom iemand besluit om al dan niet deel te nemen aan een enquête. Als u het responspercentage van uw enquêtes wilt verhogen, houd dan rekening met deze factoren en volg onze praktische tips. Lees ook ons artikel over de verschillen tussen professionele en niet-professionele respondenten. Neem contact op met IntoTheMinds voor uw projecten De beste tips om de deelname aan uw enquête te verhogen Financiële compensatie aanbieden Vermeld duidelijk het onderwerp van de studie Leg uit hoe de antwoorden zullen worden gevaloriseerd Ontwerp een visueel aantrekkelijke vragenlijst Ontwerp een vragenlijst die op mobiele telefoons kan worden afgenomen Houd uw vragenlijst kort en bondig: 9 minuten of maximaal 25 vragen Inhoud Intrinsieke redenen Extrinsieke redenen Ontwerp van de enquête Emotionele toestand van de respondent Intrinsieke redenen Intrinsieke redenen zijn redenen die betrekking hebben op de persoon zelf. Dit zijn redenen die u niet kunt beïnvloeden. Hier volgen 5 redenen om te overwegen. Interesse in het onderwerp Interesse in het onderwerp van de enquête is een bepalende factor voor de deelname van respondenten. Dat geldt vooral voor niet-professionele respondenten. Als u een gemakssteekproef gebruikt, zullen de antwoorden op uw enquête bijzonder gevoelig zijn voor dit type respons. Omdat het onderwerp een belangrijke factor is, is een van de meest voor de hand liggende praktische tips dat u het doel van uw enquête uitlegt. Plezier bij het beantwoorden van een enquête Het klinkt misschien grappig, maar sommige mensen vinden het echt leuk om enquêtes in te vullen. Het genot is veelvuldig en vloeit voort uit andere aspecten (zie onderstaande paragrafen). Nieuwsgierigheid In een onderzoek uit 1995 (Duits) toonden Porst en von Briel aan dat 15% van de Duitse niet-professionele respondenten interesse en nieuwsgierigheid aangaf als belangrijkste motivatie om deel te nemen. Een eigen mening uiten Evangelista et al. (1999) (Engels) toonden aan dat 17% van de Australische bedrijfsrespondenten gemotiveerd was door het vooruitzicht bij te dragen aan verandering. Mijn collega’s van IntoTheMinds hebben onlangs voor een overheidsorganisatie een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van energieprijzen. De feedback van de respondenten was precies dat: ze wilden betrokken worden zodat hun situatie werd gehoord. Altruïsme Deze factor wordt vaak onderschat, maar bestaat wel degelijk. Sommige respondenten willen echt anderen helpen en dat vormt de belangrijkste reden voor hun deelname. Dit is vaak het geval wanneer studenten hun enquêtes op sociale netwerken plaatsen. Extrinsieke redenen Extrinsieke redenen voor deelname aan een enquête zijn redenen die de deelnemer van buitenaf worden opgelegd. Hier zijn 3 factoren om te overwegen. Compensatie In...

Read More
Representatieve steekproef: criteria, omvang, te vermijden valkuilen [Gids 2023]
nov29

Representatieve steekproef: criteria, omvang, te vermijden valkuilen [Gids 2023]

Het definiëren van een representatieve steekproef is een belangrijke succesfactor in elk marktonderzoek. Maar vooral bij B2C-marktonderzoek heeft de representativiteit van de steekproef rechtstreeks impact op de nauwkeurigheid van de resultaten. Ga er echter niet van uit dat een grote steekproefomvang noodzakelijkerwijs synoniem staat met kwaliteit. Kleinere maar goed gestratificeerde steekproeven kunnen tot veel nauwkeurigere resultaten leiden dan grote willekeurige steekproeven. In dit artikel bespreken wij belangrijke thema’s zoals wat representativiteit precies inhoudt, het begrip omvang en toepassingen in kwantitatief (enquête) en kwalitatief onderzoek. Neem contact met ons op voor uw enquêteprojecten   Inhoud Wat is een representatieve steekproef? Hoe weet u of een steekproef representatief is? De 2 soorten criteria voor een representatieve steekproef Voorbeeld van een representatieve steekproef voor het hele land (sociaal-demografische criteria) Hoe bepaalt u de representativiteit van uw steekproef? Hoe maakt u een representatieve steekproef voor een kwalitatief onderzoek? Is een grote steekproef noodzakelijkerwijs beter dan een kleinere? Conclusie Hoofdstuk 1 Wat is een representatieve steekproef? Een representatieve steekproef is een steekproef waarmee statistische conclusies kunnen worden getrokken op het niveau van een hele populatie. Met andere woorden, een representatieve steekproef heeft dezelfde kenmerken als de doelpopulatie en voldoet aan de statistische vereisten voor extrapolatie. Een representatieve steekproef wordt vooral gebruikt in kwantitatieve onderzoeken: opiniepeilingen, tevredenheidsonderzoek, e.d. In de volgende paragrafen zullen we echter zien dat de kwestie van representativiteit ook kan opduiken in kwalitatieve studies. Hoofdstuk 2 Hoe weet u of een steekproef representatief is? Telkens wanneer u een onderzoek wilt uitvoeren op een representatieve steekproef, moet u zich de volgende essentiële vraag stellen: “Wat zijn de criteria voor de representativiteit van mijn doelpopulatie? Deze vraag is essentieel omdat de eerste dialoog tussen de klant en een marktonderzoeksbureau als het onze er vaak als volgt uitziet: Opdrachtgever: “Ik wil een marktonderzoek op een representatieve steekproef.” IntoTheMinds: “Representatief voor wat? » Klant: “Voor de hele bevolking. » IntoTheMinds: “Wat zijn de criteria voor de representativiteit van uw doelgroep?” Klant: “Dat weet ik niet.” Inzicht in de criteria die uw doelgroep op unieke wijze kenmerken is daarom essentieel. Zonder dat kunt u 100.000 mensen interviewen, maar uw onderzoek blijft onnauwkeurig. Wij bespreken de definitie van representativiteitscriteria in de volgende twee paragrafen. De representativiteit van uw steekproef bepalen, betekent dus anticiperen op de kenmerken van uw respondenten die een belangrijke rol zullen spelen in hun toekomstig gedrag. Hoofdstuk 3 De 2 soorten criteria voor een representatieve steekproef De representativiteitscriteria zijn dus de kenmerken van uw respondenten die hun beslissingen zullen beïnvloeden. Over het algemeen zijn er twee soorten criteria: socio-demografisch en gedragsmatig. Socio-demografische criteria De meeste onderzoekers zweren bij socio-demografische criteria, zoals leeftijd, geslacht, inkomen. De representativiteit van...

Read More
Kwalitatief onderzoek: definitie, technieken, voorbeelden [Gids 2023].
nov24

Kwalitatief onderzoek: definitie, technieken, voorbeelden [Gids 2023].

Kwalitatief onderzoek is een algemene term die verwijst naar verschillende technieken (individuele interviews, focusgroepen, observaties) die tot doel hebben de factoren te ontdekken die een gedrag kunnen beïnvloeden. Wij hebben deze gids zo volledig, maar tegelijk zo beknopt mogelijk gemaakt. Wij hebben ons gericht op de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot kwantitatief onderzoek. U vindt antwoorden op praktische vragen met veel praktijkvoorbeelden uit onze ervaring als marktonderzoeksbureau. Contacteer ons om uw kwalitatief onderzoek uit te voeren Inhoud Wat is een kwalitatief onderzoek? Wat is het doel van een kwalitatief onderzoek? Wanneer een kwalitatief onderzoek uitvoeren (of niet)? Verschillen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek Toepassingscontexten van het kwalitatief onderzoek Voorbeelden van kwalitatief onderzoek in B2C Voorbeelden van kwalitatief onderzoek in B2B Overzicht van verschillende kwalitatieve onderzoekstechnieken Wat zijn de verschillen tussen kwalitatief onderzoek in B2C en B2B? Wat zijn de verschillen tussen focusgroepen en kwalitatieve interviews? 7 veelgestelde vragen over kwalitatief onderzoek Hoofdstuk 1 Wat is een kwalitatief onderzoek?   Kwalitatief onderzoek is een algemene term voor een methodologische benadering die een diepgaande studie mogelijk maakt van factoren die het gedrag van individuen of organisatorische entiteiten beïnvloeden. In tegenstelling tot kwantitatieve studies, die deductief zijn, zijn kwalitatieve methoden inductief. Een kwalitatief onderzoek streeft niet naar representativiteit, maar naar diversiteit. De monsters zijn kleiner, maar de analyses gaan dieper. Een kwalitatief onderzoek heeft als doel de effecten van de situatie, sociale interacties, beperkingen, de wisselwerking tussen individuen en sociale normen te belichten. De bestudeerde werkelijkheid gaat dus verder dan wat het individu zelf kan waarnemen. Dankzij benaderingen die het bestudeerde onderwerp vanuit verschillende hoeken benaderen, wordt het mogelijk om een complexe werkelijkheid te reconstrueren die ontsnapt aan de persoon die haar beleeft. Het doel van de onderzoeker is dus te tonen hoe en waarom een werkelijkheid wordt geconstrueerd, zoals ze wordt ervaren, en welke factoren de evolutie ervan bepalen. Alles over kwalitatieve onderzoekstechnieken in 30 seconden Verschillende technieken en instrumenten behoren tot de familie van het kwalitatief onderzoek: Het semigestructureerde persoonlijke interview: een verkennende techniek waarmee verschillende onderwerpen diepgaand kunnen worden behandeld, zowel in B2C als in B2B. Het “gecentreerde” levensverhaal: een specifiek interview waarmee het onderwerp van de studie in een levenstraject kan worden geplaatst en de verschillende fasen (“client journey”) kunnen worden gereconstrueerd. Observatie: een techniek uit de etnografie die het mogelijk maakt interacties tussen mensen of tussen objecten en mensen te begrijpen. Observatie kan participerend zijn wanneer de onderzoeker in interactie treedt met de geobserveerde persoon of personen, of niet. Focusgroep: ook bekend als discussiegroep, waarbij verschillende mensen worden samengebracht om een onderwerp te bespreken. Het is een bevestigende methode. Online dagboek (blog): deze methode wordt gebruikt om...

Read More
Targeting: definitie, methoden, voorbeelden [Gids 2022].
okt28

Targeting: definitie, methoden, voorbeelden [Gids 2022].

Het doel van targeting is het bepalen van de meest veelbelovende marktsegmenten voor het bedrijf. Dit moet gebeuren voordat een nieuw product of nieuwe dienst wordt gelanceerd. Het vereist het verdelen van de markt in doelen of segmenten op basis van de klantbehoeften. De marketingstrategie (in de vorm van een marketingmix) zal dus afhangen van de targeting. Bij targeting worden een of meer voorstudies uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige behoeften. Tot slot moet worden opgemerkt dat targeting op verschillende momenten in het bestaan van een onderneming kan plaatsvinden: Bij de creatie en lancering van een nieuw product of dienst In het kader van operationele marketingactiviteiten Inhoud Wat is het doel van targeting? Wanneer moet targeting worden uitgevoerd? De plaats van targeting in de marketingcyclus De 3 soorten marketingstrategieën die voortvloeien uit targeting Is hyperpersonalisatie het uiteindelijke resultaat van targeting? Hoe bereidt u uw targeting voor? Hoe gebruikt u uw targeting? Instrumenten en technieken voor targeting Praktijkvoorbeelden Voorbeeld van gerichte marketing 1: Netflix Voorbeeld van gerichte marketing 2: supermarkten Voorbeeld van gerichte marketing 3: Disney Voorbeeld van gerichte marketing 4: Cognac Conclusie Hoofdstuk 1 Wat is het doel van targeting? Het doel van targeting is de middelen van een onderneming te concentreren op het (de) meest veelbelovende specifieke marktsegment(en): Segment(en) die waarschijnlijk uw product of dienst zullen kopen. Segment(en) die het meest winstgevend zijn voor het bedrijf Er zijn dus twee componenten waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van targeting: De grootte van het segment De winstgevendheid van het segment Door op voorhand uw doelmarkt te definiëren, kunt u uw producten op maat maken en ervoor zorgen dat uw investeringen (in reclame, bijvoorbeeld) gericht zijn op de mensen aan wie u echt een kans maakt om te verkopen. Targeting zal dus gevolgen hebben voor de uitvoering van uw marketingmix (zie onze volledige gids over dat onderwerp hier). Hoofdstuk 2 Wanneer moet targeting worden uitgevoerd? Het zou verkeerd zijn te denken dat targeting alleen bij de lancering van het bedrijf moet gebeuren. In feite zou dit bij elke productlancering moeten gebeuren, of zelfs na de lancering. Als u uw verkoop- en groeidoelstellingen niet haalt, is het een goed idee om na te gaan of u uw producten of diensten op de juiste manier en aan de juiste mensen verkoopt en op de markt brengt. Het kan ook zijn dat uw huidige klanten niet degenen zijn naar wie u zich richt. Als u effectief beide niches kunt bestrijken met dezelfde boodschap, bent u misschien te ver gegaan in uw markt (zie voorbeeld 4). Hoofdstuk 3 De plaats van targeting in de marketingcyclus Targeting moet in...

Read More
Marktonderzoeksenquête: voorbeelden en volledige handleiding
okt17

Marktonderzoeksenquête: voorbeelden en volledige handleiding

Hoe stelt u een marktonderzoeksenquête op? Welke vragen moet u stellen? Bij marktonderzoek is een vragenlijst een must. In die mate zelfs dat de term enquête en marktonderzoek vaak door elkaar worden gebruikt. Het is echter slechts één stap in een completer proces waarmee u dichter bij de waarheid over de markt komt. In dit artikel gaan we hier dieper op in en geven wij u zelfs complete B2B- en B2C-voorbeelden om te downloaden. Voor meer voorbeelden uit de praktijk verwijzen wij u naar etude-de-marche.online (Engelse site), waar wij de vragenlijsten die wij online vinden opsommen en becommentariëren. Hier vindt u ook onze gids voor het opstellen van uw vragenlijst. Alles over de vragenlijst voor marktonderzoek in 30 seconden De vragenlijst is een marktonderzoekstechniek. Het doel is een kwantitatieve beoordeling te verkrijgen als aanvulling op de kwalitatieve visie uit technieken zoals individuele interviews of focusgroepen. Enquête en marktonderzoek worden vaak door elkaar gebruikt. Het is essentieel te begrijpen dat verschillende technieken moeten worden gecombineerd om de realiteit van een markt te benaderen. Een vragenlijst invullen mag niet meer dan 10 minuten in beslag nemen. Dit komt overeen met ongeveer 25 vragen. De vragenlijst bestaat uit 3 delen: 1) de inleiding, 2) de marktonderzoeksvragen en 3) het verzamelen van informatie over het profiel van de respondent. In elke marktonderzoeksvragenlijst komen 5 soorten vragen terug: screeningsvragen, koopgewoonten, behoeften, koopintenties en pricing. Een vragenlijst voor marktonderzoek in B2C zal verschillen van zijn tegenhanger in B2B. De laatste zal zich meer richten op concurrentieaspecten, de beslissingscyclus en de prijs die het bedrijf momenteel betaalt. Inhoud Welke plaats moet de vragenlijst hebben in een wereldwijde marktstudie? Maximale duur en aantal vragen De 3 onderdelen van een marktonderzoeksenquête Hoe past u uw vragenlijst aan voor B2B-marktonderzoek? Voorbeeld van een vragenlijst voor B2C-marktonderzoek Voorbeeld van een B2B vragenlijst voor marktonderzoek Download meer voorbeelden van marktonderzoeksenquête   Welke plaats moet de vragenlijst hebben in een wereldwijde marktstudie? In de loop der jaren zijn enquête en marktonderzoek synoniem geworden. Dat zijn ze echter niet. De kwantitatieve vragenlijst of enquête is één van de methoden voor marktonderzoek. Om een markt te begrijpen moet deze vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Klassiek wordt marktonderzoek uitgevoerd in drie fasen: deskresearch (of literatuurstudie) kwalitatief onderzoek kwantitatieve studie (via vragenlijst) Als u meer wilt weten over het marktonderzoeksproces, bekijk dan onze gratis online gids. In de infographic rechts ziet u de algemene methode die wij hebben bedacht. Het onderdeel vragenlijst is nummer 6. De meeste vragenlijsten worden nu afgenomen in de vorm van online enquêtes. Wat ons marktonderzoeksbureau betreft, moeten we toegeven dat het lang geleden is dat een klant ons vroeg om een...

Read More
Marktonderzoek doen: 9 vergelijkende methoden voor B2B
okt14

Marktonderzoek doen: 9 vergelijkende methoden voor B2B

Dit artikel over marktonderzoeksmethoden in B2B sluit aan op gids aan die wij eerder over dit onderwerp publiceerden. Wij wilden u een overzicht geven van de verschillende technieken die van toepassing zijn in B2B. Marktonderzoek in B2B verschilt aanzienlijk van dat in B2C. Naast de klassieke technieken (telefonische enquête, desk research) zijn er enkele veel minder bekende technieken. Vooral nr. 7 is bijzonder effectief, hoewel het zelden wordt gebruikt voor marktonderzoek. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons marktonderzoeksbureau. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met ons marktonderzoeksbureau Inhoud Vergelijking van 9 B2B-marktonderzoeksmethoden 1 – B2B-desk research 2 – Telefonische B2B-enquête 3 – B2B-enquête per post 4 – B2B-online panel 5 – Individuele interviews 6 – B2B-focusgroep 7 – Beursonderzoek 8 – B2B-marktonderzoek via sociale netwerken 9 – Mystery shopping Vergelijking van 9 B2B-marktonderzoeksmethoden Methode Voordelen Nadelen Beoogde steekproefgrootte Duur gegevensverzameling 1 Desk research Gemakkelijk toegankelijke secundaire gegevens Gegevens die niet noodzakelijk aangepast zijn aan uw marktcontext n.v.t. 1-2 weken 2 Telefonische B2B-enquête Primaire gegevens en ad hoc targeting Hoog afwijzingspercentage in B2B (80-90%) >100 1 maand 3 B2B enquête via de post Lage opdringerigheid Laag retourpercentage >100 2-3 ewken 4 B2B online panel Uitvoeringssnelheid en steekproefgrootte De antwoorden zijn anoniem en kunnen dus niet worden gebruikt voor het genereren van leads. 100-1000 1-4 weken 5 Individuele interviews Mogelijkheid om zeer diep te gaan en toegang te krijgen tot unieke gegevens Sommige respondentprofielen zijn moeilijk te werven. Interviews zijn zeer arbeidsintensief. 15-30 4-12 weken 6 Focusgroep De beste opties kiezen via een simultane discussie Moeilijk om verschillende bedrijven tegelijkertijd samen te brengen of onmogelijk als het concurrenten zijn 10-20 2-4 weken 7 Beursonderzoek Mogelijkheid om in korte tijd veel informatie te verzamelen Fysieke aanwezigheid en bijbehorende kosten 30-50 <1 week 8 Studie via sociale netwerken Zeer betaalbaar Mogelijke vertekening van de steekproef >100 1-3 weken 9 Mystery shopping Ideaal voor concurrentieonderzoek Mogelijk niet van toepassing in sommige zeer gesloten gebieden 1-10 >1maand   B2B-desk research Het is verbazingwekkend hoeveel nuttige informatie over marktonderzoek online te vinden is. Bij een recent marktonderzoek op de Duitse markt vonden wij het volledige financiële plan en de prognoses van de concurrent van onze klant. Tot op heden weten we nog steeds niet hoe dit zeer gevoelige document online beschikbaar raakte, maar het maakte ons werk een stuk eenvoudiger. Desk research is een eenvoudige methode om toegang te krijgen tot zogenaamde “secundaire” gegevens. Dit zijn gegevens die door anderen zijn verzameld en die u verzamelt om typische marktonderzoeksvragen te beantwoorden. Deskresearch wordt vooral aanbevolen voor concurrentieonderzoek. Er kunnen meerdere bronnen worden gebruikt: professionele rapporten, websites van concurrenten, klantbeoordelingen, wetenschappelijke...

Read More
Marktonderzoek en enquêtes: pas op voor de Cloud Act
sep26

Marktonderzoek en enquêtes: pas op voor de Cloud Act

De Cloud Act vormt een reëel juridisch probleem voor Europese bedrijven. Helaas besteden ze er te weinig aandacht aan. In dit artikel presenteren wij de oplossing die wij hebben ontwikkeld zodat de enquêtes die wij uitvoeren zowel voldoen aan de GDPR en tegelijk de Amerikaanse Cloud Act naleven. Als u maar 30 seconden heeft De Cloud Act vormt een potentieel gevaar voor alle Europese bedrijven die hun gegevens opslaan bij AWS, Google of Microsoft. Bijzondere aandacht is vereist voor marktonderzoeksinstellingen die waarschijnlijk persoonsgegevens verzamelen namens hun klanten (tevredenheidsonderzoek, B2C- of B2B-marktonderzoek, …). Er bestaan oplossingen op basis van enquêtesoftware die op eigen servers in Europa is geïnstalleerd. Om de risico’s te minimaliseren, moet u een datahost kiezen die een bedrijf is naar Europees recht. Cloud Act: een tekst die frontaal ingaat tegen de GDPR De Cloud Act en de GDPR zijn twee wetteksten die niet goed samengaan. Landen als Frankrijk hebben hierop gereageerd met de SecNumCloud-norm en de ontwikkeling van een Europese vertrouwde cloud. Een studie van het advocatenkantoor Green Traurig in opdracht van de Nederlandse overheid kwalificeert echter de mogelijkheid om een echte soevereine cloud te creëren die vrij is van elke inmenging in de Cloud Act. Enquêtes en de Cloud Act: wat is het probleem? Er zijn twee problemen met betrekking tot de Cloud Act waarmee marktonderzoeksbureaus te maken krijgen als het gaat om enquêtes. Wij maken een onderscheid tussen enquêtes die worden uitgevoerd op basis van panels en enquêtes die worden uitgevoerd via een specifiek klantenbestand. In beide gevallen is er een reëel risico voor de opdrachtgevers van de enquêtes met bovendien een risico op het vlak van reputatie (en ook juridisch) voor het bedrijf dat de enquête heeft uitgevoerd. Panelenquêtes Eigen panelonderzoek (voornamelijk gebruikt voor B2C-marktonderzoek) vormt geen groot probleem met betrekking tot de Cloud Act. De gegevens van de respondenten blijven eigendom van het panel en worden niet meegedeeld aan de klant. Het risico blijft dus beperkt tot het marktonderzoeksinstituut. Dit is niet het geval voor enquêtes bij de eindklanten van uw opdrachtgever. Enquêtes via een klantendatabase Enquêtes op basis van een klantendatabase zijn waarschijnlijk het meest riskant. De klantendatabase heeft een hoge bedrijfswaarde. Ten koste van alles moet worden voorkomen dat het via de Cloud Act in buitenlandse handen terecht kan komen. Marktonderzoeksbureaus worden met dit risico geconfronteerd zodra zij een kwantitatief onderzoek uitvoeren onder de klanten van hun opdrachtgever: tevredenheidsonderzoek onderzoek naar een toekomstig product of dienst evaluatie van de klantervaring Telkens moeten gegevens worden geregistreerd, die onvermijdelijk persoonsgegevens bevatten. Als u deze opslaat op de servers van een Amerikaans bedrijf (AWS, Google, Microsoft), loopt u het risico dat deze gegevens, die...

Read More
17% foutenpercentage: de waarheid over enquêtes op sociale netwerken
sep12

17% foutenpercentage: de waarheid over enquêtes op sociale netwerken

Enquêtes afnemen vereist echte technische deskundigheid. De gemakkelijke toegang tot respondenten op sociale netwerken heeft sommige marktonderzoeksinstituten ertoe gebracht methodologische shortcuts voor te stellen waarvan de effecten nu duidelijk zichtbaar zijn. Een studie (Engelse site) gepubliceerd in Nature toont de beperkingen van Facebook-enquêtes aan. Een steekproef van 250.000 respondenten op een Facebook-enquête leidde tot een foutenmarge van 17%. Dit is de Big Data Paradox. De omvang versterkt de bias van de steekproef. Inhoud Inleiding Enquêtes op sociale netwerken minder nauwkeurig dan standaardmethoden Een grotere steekproefgrootte garandeert geen lagere foutenmarge Zijn enquêtes over sociale netwerken nuttig? Als u maar 30 seconden heeft Enquêtes die op sociale netwerken worden gehouden bevatten vertekeningen die tot zeer grote fouten kunnen leiden. Een studie van Facebook-peilingen ten tijde van Covid-19 laat tot 17% fout in de schattingen zien Schattingsfouten zijn te wijten aan de steekproefstrategie. Steekproeven op sociale netwerken zijn zelden representatief voor de doelpopulatie. Wanneer grote steekproeven een vertekend beeld geven, zal de schattingsfout groter zijn. Ga na welke variabelen het gedrag van de doelpopulatie beïnvloeden voordat u uw steekproefstrategie bepaalt. Doe geen enquêtes op sociale netwerken voor B2B-marktonderzoek. Inleiding Tijdens de Covid-pandemie werden talrijke enquêtes gehouden om inzicht te krijgen in de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren. Het doel was de niet-vaccinatiefactoren te verminderen en de immuniteit van de kudde te verhogen. Wijzelf werden door de autoriteiten gevraagd om de redenen voor het niet-vaccineren te bestuderen via enquêtes. Er werden peilingen gehouden op sociale netwerken en Facebook lanceerde zelfs een ” Covid-19 Information Centre”. Bij deze gelegenheid hebben in de Verenigde Staten bijna 250.000 mensen elke week deelgenomen aan een enquête om na te gaan of zij geneigd waren een eerste dosis vaccin te krijgen. Zoals de 3 auteurs van de studie aantonen, leverde deze studie van Delphi en Facebook resultaten op die alleen maar slechter werden naarmate de epidemie vorderde. Enquêtes op sociale netwerken minder nauwkeurig dan standaardmethoden De auteurs vergelijken 3 enquêtes die dezelfde doelstellingen hadden: nagaan in hoeverre de Amerikanen geneigd zijn een eerste dosis vaccin tegen Covid-19 te krijgen. De eerste enquête werd gehouden op Facebook, de tweede per e-mail/sms, de derde via een klassieke methode (panels): Peiling op Facebook: 250.000 respondenten per week Enquête per e-mail en sms: 75.000 respondenten per week Klassiek panelonderzoek: 1000 respondenten per week De eerste twee enquêtes hebben dus de bijzonderheid dat zij niet controleren wie er antwoordt. Met andere woorden, er zijn geen quota’s op basis van het profiel van de respondenten. De manier waarop de enquête wordt gehouden (Facebook in de eerste, e-mail en sms in de tweede) gaf dus een vertekend beeld. De panelmethode daarentegen...

Read More
Snowball effect: voordelen, nadelen, uitvoering
jun13

Snowball effect: voordelen, nadelen, uitvoering

Het snowball effect is een steekproefmethode bij kwalitatief onderzoek. Het wordt gebruikt om de werving van respondenten in moeilijke contexten te vergemakkelijken. Steekproeftrekking met snowball effect biedt voordelen, maar heeft ook beperkingen, waarover meer in dit artikel. U krijgt ook een uitgebreide definitie en concrete voorbeelden. Indien u meer informatie wenst over de kwalitatieve studies die wij uitvoeren, neem dan zeker contact met ons op. Inhoud Wat is het snowball effect? Uitvoering Voordelen Nadelen Voorbeelden Conclusie Wat is het snowball effect? Het snowball effect is een techniek om respondenten te werven voor focusgroepen of individuele interviews. Het gaat dus om een steekproefmethode voor kwalitatief onderzoek. Het snowball effect bestaat erin dat aan elke gecontacteerde persoon de gegevens gevraagd worden van één of meer andere personen om te interviewen. Met elk bijkomend contact groeit de lijst van potentiële ondervraagden als een sneeuwbal die steeds groter naarmate hij verder rolt. Deze stap kan al dadelijk bij het eerste contact (d.w.z. vóór het interview) worden genomen of nadat de respondent is geïnterviewd. Het snowball effect is gemakkelijk toe te passen, wat het succes ervan verklaart. Het is een alternatief voor meer ingewikkelde benaderingen zoals participerende observatie. Antropoloog Teun Voeten, bijvoorbeeld, heeft voor zijn onderzoek bij daklozen gewoond. Het is dus gemakkelijk te begrijpen dat het hier om een niet- probabilistische steekproefmethode gaat. Het snowball effect maakt het niet mogelijk om “representatieve” steekproeven te construeren, ook al heeft het begrip representativiteit in kwalitatief onderzoek niet echt zin (over dit onderwerp verwijzen wij u naar ons artikel over verzadiging en naar onze kwalitatieve steekproefgrootte-calculator). Uitvoering Als u besluit gebruik te maken van het snowball effect, kunt u het op twee manieren toepassen: door rechtstreeks de contactgegevens op te vragen of door te vragen naar contexten, doorgeefluiken, plaatsen via welke contact kan worden gelegd met andere respondenten In de praktijk zijn hier enkele ideeën voor vragen die u kunt stellen op het moment dat u contact opneemt met potentiële respondenten of aan het eind van uw kwalitatieve/focusgroepinterview. Ga als volgt te werk. 1) Herinner eerst aan de context van uw onderzoek “Ter herinnering, mijn onderzoek heeft tot doel [beschrijving van de doelstellingen] te onderzoeken. In dat verband zou ik graag mensen interviewen die [beschrijving van het ideale profiel van de respondent].” 2) Vraag naar contacten van andere respondenten “U kent misschien mensen die aan deze beschrijving voldoen. U zou mij echt kunnen helpen door mij met hen in contact te brengen.” 3) Breid het verzoek uit als u niet direct een antwoord krijgt “Misschien kunt u mij enkele ideeën geven over hoe ik zulke mensen kan vinden. Kunt u mij de contactgegevens geven van iemand...

Read More
7 factoren die het antwoordpercentage van een telefonische enquête beïnvloeden
jun06

7 factoren die het antwoordpercentage van een telefonische enquête beïnvloeden

Telefonische enquêtes zijn een van de meest gebruikte methoden om gegevens voor marktonderzoek te verzamelen. De telefonische enquête is bijzonder geschikt voor de B2B-context, maar levert een aantal moeilijkheden op die gevolgen hebben voor de respons en voor het budget.  In dit artikel gaan wij nader in op de 7 factoren die van invloed zijn op de respons bij telefonische enquêtes. Neem contact met ons op voor uw telefonische enquête Inhoud factor 1: type doelgroep factor 2: sector factor 3: duur factor 4: soort vragen factor 5: beloning factor 6: aard van de enquête factor 7: timing Conclusie Het type doelgroep Het meeste marktonderzoek is erop gericht de belangstelling van een bepaald consumenten- of bedrijfsprofiel voor een product/dienst te testen. Daarom is het nodig om “persona’s” te definiëren om gegevens van de juiste doelgroepen te verkrijgen. De telefonische enquête maakt deel uit van dit proces en moet dus specifieke respondenten bereiken. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen doelomschrijving en moeilijkheidsgraad van de aanwerving. Dit probleem is bijzonder acuut in B2B als de telefonische enquête gericht is naar hoge profielen in de bedrijfsorganisatie. Deze profielen zijn overgevraagd en de kans dat zij reageren is veel kleiner. Hierdoor zal het antwoordpercentage aanzienlijk dalen. De sector (voor telefonische B2B-enquêtes) De sector van activiteit zal van invloed zijn op de respons van uw telefonische enquête. Daar zijn twee redenen voor: sommige sectoren zijn van nature overbevraagd (de medische sector in het algemeen, en artsen in het bijzonder) Sommige sectoren zijn klein: de totale populatie van ondervraagden zal dus beperkt zijn. Dit kan dus van invloed zijn op het aantal vragen dat deze B2B-doelgroepen ontvangen en op hun bereidheid om te antwoorden. In beide gevallen zal men een inleiding moeten voorbereiden die voldoende overtuigend is om blokkades te voorkomen. De duur van de telefonische enquête De lengte van de enquête kan voor sommige respondenten een belemmering zijn. 20 minuten lang vragen stellen en antwoorden kan een probleem zijn voor de respondenten. Dit is vooral het geval in een B2B-context waar de respondenten vaak weinig (of geen) tijd hebben voor telefonische enquêtes. De lengte van de vragenlijst is dus een cruciale parameter om te controleren. De vragenlijst zo kort mogelijk houden moet dus uw hoofddoel zijn tijdens de voorbereidingsfase. Elke vraag moet goed doordacht zijn en het nut ervan moet geëvalueerd worden. Wij raden u ten zeerste aan uw vragenlijst te optimaliseren door deze twee tips te volgen: 1) Voorafgaand aan literatuuronderzoek doen Het literatuuronderzoek stelt u in staat om snel alle reeds beschikbare resultaten over een onderwerp te scannen en het u eigen te maken. Zo kunt u tijdens uw telefonische enquête de punten...

Read More
Kwalitatieve interviews in B2B: welk budget voorzien?
dec15

Kwalitatieve interviews in B2B: welk budget voorzien?

Kwalitatieve interviews zijn wellicht de belangrijkste methode voor B2B-marktonderzoek. Toch merken we dat veel bedrijven niet weten wat ze qua budget kunnen verwachten. In dit artikel leggen we uit hoe u kwalitatieve B2B-interviews kunt budgetteren en wat de alternatieven zijn voor uw marktonderzoek. Neem contact met ons op voor al uw vragen Inhoud Waarom kwalitatieve interviews gebruiken voor B2B-marktonderzoek? Welk budget voorzien B2B-focusgroepen vs. B2B-interviews Alternatieven voor kwalitatieve interviews in B2B Kwalitatieve interviews in B2B: niets beters voor uw marktonderzoek De meeste marktonderzoeken die wij uitvoeren zijn B2B en één ding is duidelijk: kwalitatieve interviews zijn essentieel. De onderwerpen die in B2B aan bod moeten komen, zijn over het algemeen complex en vereisen tijd voor gesprekken die je niet in enquêtes noch focusgroepen krijgt. In een verkennende context (ontdekking van een nieuwe geografische markt, inzicht in de behoeften van een nieuw segment) maakt het kwalitatieve B2B-interview het u mogelijk “tot op de bodem te gaan”. Zelfs in B2B bedraagt de spreektijd vaak rond de 60 minuten. Zo blijft er voldoende tijd over om complexe vraagstukken te bestuderen, zoals de strategie van de onderneming, haar behoeften en besluitvormingsmechanismen. Een succesvol kwalitatief B2B-interview vereist een grondige voorbereiding en een goede kennis van de sector. Budget voor kwalitatieve B2B-interviews Het budget voor kwalitatieve B2B-interviews hangt af van 5 factoren (zie tabel hieronder) plus het budget voor de follow-up van het project (kick-off, tussentijdse vergaderingen, beheer van het interviewschema); logistieke kosten (verslagen van interviews, RGPD-documentatie). Op basis van de honderden B2Binterviews die ons bureau heeft afgenomen, ligt het gemiddelde budget voor een kwalitatief B2B interview tussen de € 650 en € 850. Werklast Begroting werving tussen 1 en 4 uur tot € 350 voorbereiding van interviews gemiddeld 1 uur, soms meer in geval van technische opleiding vanaf € 120 afnemen van het interview 45 tot 75 minuten € 100 tot € 150 vergoeding voor de respondent n.v.t. € 50 tot € 100 analyse 2 tot 4 uur per interview, afhankelijk van de gekozen methode 220€ – 440€   Hier zijn de details van de verschillende fasen. Vinden van respondenten Al naargelang het soort profiel dat moet worden geïnterviewd, moet u rekening houden met een bedrag tussen € 150 en € 350 voor de aanwervingsfase. Sommige profielen zijn erg ingewikkeld te vinden en rechtvaardigen dat de tijd die nodig is om ze te “weg te werken” hoger ligt. In de meeste gevallen volstaat de lage kost (€ 150). Voorbereiding van het kwalitatieve interview Dit houdt in dat de interviewgids wordt voorbereid en dat informatie wordt ingewonnen over de sector en zijn dynamiek. In sommige gevallen zal zelfs opleiding nodig zijn om de technische termen...

Read More
Trocotel: opgericht als oplossing voor de ontevredenheid van klanten
okt19

Trocotel: opgericht als oplossing voor de ontevredenheid van klanten

De site van Trocotel (Franse site) is een participatief platform opgericht door Etienne Merlo en Jérôme Rouvront, beiden oud-medewerkers van de Accor-groep. We gingen Etienne Merlo interviewen om de drijfveren te begrijpen die hebben geleid tot het ontwerp van deze website. Het idee van Trocotel ontstond vanuit observaties op het terrein Deze twee medewerkers werden dagelijks geconfronteerd met de ontevredenheid van veel klanten die bij Accor hadden geboekt, maar die door een onverwachte gebeurtenis geen gebruik konden maken van hun reservering. De algemene voorwaarden lieten niet toe om een terugbetaling of compensatie te krijgen, wat tot ontevredenheid en frustratie op sociale netwerken leidde. Het imago van de groep werd daardoor aangetast. Het idee van Trocotel komt dus voort uit de noodzaak om een oplossing te vinden voor dit probleem. Lees meer Studie van markttrends en PEST-analyse Hoe werd de ontevredenheid van klanten beheerd voor Trocotel er was? Etienne en Jérôme probeerden alternatieve oplossingen te vinden om klanten niet alles te laten verliezen zonder de groep te schaden. De “trucs” in kwestie bestonden erin om de klant te vragen zijn reservering te behouden en deze uit te stellen, eventueel tegen extra kosten, maar ook om een vriend of familielid voor te stellen om er voordeel uit te halen door de naam op de reservering te wijzigen. Dit concept kon nooit worden besproken met de Accor-groep, die wat betreft de algemene voorwaarden inflexibel bleef. Ook moet worden opgemerkt dat veel klanten de contracten die zij ondertekenen niet lezen en dus met deze moeilijkheden worden geconfronteerd. Het succespercentage van deze twee tips was nog steeds beperkt, omdat het vinden van een vriend of familielid om op korte termijn vrij moeilijk is. De boeking uitstellen was efficiënter, maar bracht beperkingen met zich mee op het gebied van hotelbezetting en prijzen die aanzienlijk konden stijgen, wat de klant dus ook niet noodzakelijkerwijs tevreden zou stellen. Het geven of verkopen van uw reservering aan een vriend(in): het idee van de site is geboren. Hoe van een veldobservatie (ontevredenheid van de klant) naar een praktische oplossing: marktonderzoek of niet? Onze twee medeoprichters hadden voorheen een bedrijf in papieren reclame, dat ze verkochten om over te stappen naar een webconcept. Het eerste idee was een blog waarop de leden konden aangeven dat ze een reservering hadden die onbruikbaar was geworden en deze wilden aanbieden aan anderen die op zoek waren naar overnachtingen. Deze oplossing moest via een webplatform gaan, waardoor mensen van de blog met geclassificeerde advertenties naar een echte deelsite konden gaan. Een zeer lichte versie van deze site werd ingevoerd om de ontvangst en de mogelijke interesse van het product uit te testen, en het...

Read More