17 mei 2023 1820 woorden, 8 min. gelezen

Enquête: alles over gevoelige vragen

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
Gevoelige vragen vormen een probleem bij enquêtes. Zij leiden tot lagere responspercentages en hogere foutmarges. Daarom is het cruciaal te weten welke vragen gevoelig kunnen liggen en te anticiperen op de gevolgen ervan bij het opstellen van uw vragenlijst. In […]

Gevoelige vragen vormen een probleem bij enquêtes. Zij leiden tot lagere responspercentages en hogere foutmarges. Daarom is het cruciaal te weten welke vragen gevoelig kunnen liggen en te anticiperen op de gevolgen ervan bij het opstellen van uw vragenlijst. In dit artikel leggen we de verschillende soorten gevoelige vragen uit en geven we 113 voorbeelden.

Neem contact op met het enquêtebureau IntoTheMinds

Overzicht: gevoelige vragen in het kort

 • De kwaliteit van een enquête kan negatief worden beïnvloed door de aanwezigheid van gevoelige vragen. Toch kunnen gevoelige vragen hun plaats hebben voor het doel van de enquête
 • Er zijn 3 soorten gevoelige vragen: ze leiden allemaal tot vertekening en dus tot meetfouten
 • Het antwoord op een gevoelige vraag kan variëren afhankelijk van de context waarin die vraag wordt gesteld. De methode voor het verzamelen van antwoorden op enquêtes (CAWI, CATI, PAPI, …) is daarom van invloed op de nauwkeurigheid van de metingen.

Inhoud

Inleiding Gevoelige vragen


Inleiding

Gevoelige vragen kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën. De mindmap hierboven geeft een visueel overzicht:

 • Inbreuk op de privacy : Dit zijn vragen die raken aan onderwerpen die vaak als taboe worden beschouwd.
 • Risico’s van openbaarmaking : sommige vragen kunnen een risico inhouden voor degenen die ze eerlijk beantwoorden. Hieronder valt ook wangedrag.
 • Sociale aanvaardbaarheid : mensen hebben de neiging een ideaalbeeld van zichzelf te willen projecteren. Bepaalde zaken, die dit beeld zouden ondermijnen, kunnen daarom gevoelig liggen.

Laten we deze zogenaamde gevoelige vragen in detail bekijken.


Type 1 : inbreuk op de privacy

Het eerste type komt overeen met vragen die een inbreuk op de privacy vormen. Dit zijn vragen die de respondent als indringend ervaart. Zij raken aan onderwerpen die als taboe worden beschouwd.

Terwijl sommige onderwerpen bijna universeel als taboe kunnen worden beschouwd (seks, drugs), hangen andere meer af van de context van de enquête en de respondent. Zo kan de ene respondent veel gevoeliger zijn voor een vraag over religie of geld dan de andere. Het is bijvoorbeeld bekend dat Duitse respondenten veel meer moeite hebben met geldkwesties dan Amerikaanse respondenten.

Bedenk echter dat het behoren tot deze eerste groep van gevoelige kwesties vooral wordt bepaald door het onderwerp van de vraag.


Type 2 : risico van openbaarmaking

Het tweede type betreft alle vragen die een risico inhouden in geval van een “eerlijk” antwoord. Dit zijn vragen die betrekking hebben op laakbaar gedrag (crimineel gedrag, drugsgebruik, enz.). Uit studies blijkt echter dat dit risico ook afhangt van de context. Zo kan een vraag over marihuanagebruik gevoelig liggen bij een tiener die weet dat zijn of haar ouders toegang zullen hebben tot de antwoorden; ze ligt niet zo gevoelig als ze wordt gesteld aan een groep tieners die elkaars antwoorden horen.

Bedenk ook dat respondenten wellicht niet geloven in de garanties van vertrouwelijkheid die een enquête kan bieden. De daaruit voortvloeiende bezorgdheid kan leiden tot vertekening van het antwoord.


Type 3 : vragen die te maken hebben met sociale wenselijkheid

Het laatste type betreft vragen die te maken hebben met concepten van sociale wenselijkheid. Dit zijn dus vragen die kunnen leiden tot antwoorden die sociaal onaanvaardbaar of sociaal ongewenst zijn. Er is dus een sterke relatie met onderliggende sociale normen. Deze moeten duidelijk zijn.

De onderwerpen die in deze categorie kunnen vallen zijn talrijk: burgerplichten (stemmen, burgerschap, enz.), gedrag in de samenleving (liegen, wederzijdse hulp, enz.). De antwoorden op dit soort vragen hangen dus sterk af van de mensen die ze beantwoorden en van hun waarden.Woordenlijst: 113 gevoelige enquêtevragen

Gevoelige vragen in enquêtes zijn vragen die respondenten ongemakkelijk of terughoudend kunnen maken om eerlijk te antwoorden vanwege de persoonlijke of gevoelige aard van het onderwerp. Voorbeelden daarvan zijn:

Inkomensgerelateerde kwesties

 • Wat is uw jaarlijks inkomen?
 • Hoeveel verdient u per jaar voor belastingaftrek?
 • Wat is uw huidige salaris?
 • Wat was uw inkomen vorig jaar?
 • Wat is het hoogste inkomen dat u in de afgelopen 5 jaar hebt verdiend?
 • Wat is de waarde van uw vermogen?
 • Wat is uw gezinsinkomen?

Geestelijke gezondheidsproblemen

 • Bent u ooit gediagnosticeerd met een geestesziekte of behandeld voor een geestelijk gezondheidsprobleem?
 • Heeft u je ooit symptomen van depressie of angst ervaren?
 • Heeft u ooit zelfmoordgedachten gehad of een zelfmoordpoging gedaan?
 • Bent u ooit opgenomen geweest voor een psychisch probleem?
 • Heeft u ooit drugs of alcohol gebruikt om met psychische problemen om te gaan?
 • Bent u ooit slachtoffer geweest van trauma of misbruik?
 • Heeft u ooit een paniek- of angstaanval gehad?
 • Heeft u ooit advies of therapie gehad voor geestelijke gezondheidsproblemen?
 • Heeft u ooit een familielid gehad dat worstelde met geestelijke gezondheidsproblemen?
 • Heeft u ooit te maken gehad met stigmatisering of discriminatie vanwege uw geestelijke gezondheidstoestand?

Vragen over gebruik van verslavende middelen

 • Heeft u de afgelopen maand drugs gebruikt (buiten degene die zijn voorgeschreven)?
 • Hoe vaak gebruikt u alcohol in een normale week?
 • Heeft u ooit drugs geïnjecteerd?
 • Bent u ooit gediagnosticeerd met een stoornis in het gebruik van middelen?
 • Bent u ooit behandeld voor een verslaving?
 • Heeft u ooit drugs verkocht?
 • Heeft u ooit een auto bestuurd of een machine bediend onder invloed van drugs of alcohol?
 • Heeft u ooit drugs of alcohol gebruikt om met stress of emotionele problemen om te gaan?
 • Werd u ooit gearresteerd voor drugs- of alcoholgerelateerde overtredingen?
 • Heeft u ooit negatieve gevolgen ondervonden als gevolg van uw druggebruik, zoals het verliezen van een baan of het beschadigen van relaties?

Vragen over seksuele relaties en gedrag

 • Hoeveel seksuele partners heeft u in uw leven gehad?
 • Heeft u ooit een partner bedrogen?
 • Hoe vaak gebruikt u drugs of alcohol voordat u seks heeft?
 • Heeft u ooit onbeschermde seks gehad onder invloed van drugs of alcohol?
 • Heeft u ooit naalden of andere drugsparafernalia gedeeld tijdens seksuele activiteit?
 • Heeft u ooit seks gehad met iemand die niet in staat was om toestemming te geven vanwege dronkenschap of drugsgebruik?
 • Bent u ooit seksueel misbruikt of gedwongen onder invloed van drugs of alcohol?
 • Heeft u ooit seks gehad in ruil voor drugs of alcohol?

Vragen over discriminatie en intimidatie

 • Bent u ooit gediscrimineerd vanwege uw ras, geslacht of seksuele geaardheid?
 • Heeft u ooit te maken gehad met seksuele intimidatie of aanranding?
 • Bent u ooit blootgesteld aan ongewenste seksuele opmerkingen of toenaderingen op uw werk?
 • Heeft u ooit druk gevoeld om seks te hebben in ruil voor professionele kansen?
 • Bent u ooit getuige geweest van discriminerend of intimiderend gedrag op grond van uw ras, geslacht, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken?
 • Bent u ooit ongemakkelijk of in gevaar geweest door het gedrag van een collega, leidinggevende of autoriteit?
 • Heeft u ooit een incident van intimidatie of discriminatie gemeld, en zo ja, hoe werd dit door uw werkgever of de relevante autoriteiten afgehandeld?

Vragen over strafbladen

 • Bent u ooit gearresteerd voor een strafbaar feit (buiten kleine verkeersovertredingen)?
 • Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf?
 • Bent u ooit voorwaardelijk vrijgelaten?
 • Heeft u ooit in een penitentiaire inrichting, gevangenis of detentiecentrum gezeten?
 • Bent u ooit veroordeeld voor een misdrijf?
 • Bent u als minderjarige ooit door een rechtbank veroordeeld voor een strafbaar feit?
 • Bent u ooit beschuldigd van een misdrijf dat werd geseponeerd of waarvoor u niet werd veroordeeld?
 • Bent u ooit betrokken geweest bij een situatie van huiselijk geweld die resulteerde in een proces-verbaal?
 • Bent u ooit beschuldigd of aangeklaagd voor seksueel wangedrag?

Gezondheidsproblemen

 • Heeft u een handicap?
 • Bent u ooit gediagnosticeerd met een seksueel overdraagbare infectie?
 • Heeft u ooit een abortus gehad?
 • Bent u ooit positief getest op HIV/AIDS?
 • Heeft u een chronische ziekte, zoals diabetes of een hartziekte?
 • Beweegt u regelmatig en volgt u een evenwichtig dieet?
 • Bent u momenteel zwanger of bent u ooit zwanger geweest?
 • Bent u ingeënt tegen COVID-19, griep, HPV, etc.?
 • Bent u ooit gediagnosticeerd met een genetische aandoening?
 • Ervaart u momenteel of hebt u ooit symptomen van een eetstoornis ervaren?
 • Heeft u een ziektekostenverzekering, en zo ja, welke?
 • Gebruikt u illegale stoffen of heeft u die in het verleden gebruikt?
 • Hoe vaak drinkt u alcoholische dranken?
 • Bent u ooit behandeld voor kanker?
 • Bent u momenteel afhankelijk of bent u ooit afhankelijk geweest van voorgeschreven medicijnen?

Vragen over politieke opvattingen

 • Wat is uw politieke voorkeur?
 • Wat is uw mening over het immigratiebeleid in uw land?
 • Bent u het eens met het standpunt van uw regering over klimaatverandering?
 • Vindt u dat rijkdom in de samenleving moet worden herverdeeld?
 • Wat is uw standpunt over abortusrechten?
 • Bent u voorstander van de doodstraf?
 • Hoe ziet u de rol van de overheid in de gezondheidszorg?
 • Gelooft u dat systemisch racisme in onze samenleving bestaat?
 • Wat vindt u van de prestaties van de huidige president?

Vragen over religieuze overtuigingen

 • Wat is uw religieuze voorkeur?
 • Hoe vaak gaat u naar een gebedshuis?
 • Gelooft u in leven na de dood?
 • Beïnvloeden uw religieuze overtuigingen uw politieke opvattingen?
 • Gelooft u in de letterlijke interpretatie van uw heilige boek?
 • Vindt u dat religie op school moet worden onderwezen?
 • Gelooft u in creationisme of evolutie?
 • Bent u het eens met het standpunt van uw religie over LGBT-rechten?
 • Wat vindt u van interreligieuze huwelijken?

Vragen over gezin en opvoeding

 • Bent u opgegroeid in een eenoudergezin?
 • Bent u als kind ooit misbruikt of verwaarloosd?
 • Bent u als kind ooit emotioneel of seksueel misbruikt?
 • Zijn uw ouders of voogden ooit in de gevangenis geweest?
 • Heeft u ooit in een pleeggezin gewoond of bent u geadopteerd?
 • Waren er in uw jeugd thuis problemen met drugsgebruik?
 • Heeft u in uw jeugd het verlies van een ouder of broer of zus meegemaakt?
 • Bent u opgegroeid in een eenoudergezin?
 • Bent u ooit dakloos geweest of heeft u in uw jeugd in onstabiele omstandigheden geleefd?
 • Heeft u als kind armoede meegemaakt?
 • Heeft u ooit pesterijen of discriminatie ondervonden vanwege de sociaal-economische status van uw familie?
 • Bent u ooit getuige geweest van huiselijk geweld in uw huis?
 • Bent u of een lid van uw familie ooit vluchteling of asielzoeker geweest?
 • Heeft u of een lid van uw familie ooit te maken gehad met illegale immigratie?
 • Hoe zou u de relatie met uw ouders/voogden tijdens uw jeugd beoordelen?
 • Is bij uw ouders of voogden ooit een ernstige of terminale ziekte vastgesteld?
 • Had u als kind vaak honger of gebrek aan primaire levensbehoeften?

Vragen over persoonlijke en morele waarden

 • Heeft u ooit gelogen tegen iemand waar u om geeft?
 • In welke omstandigheden acht u bedrog of oneerlijkheid aanvaardbaar?
 • Hoe beïnvloedt religie/spiritualiteit uw besluitvorming?
 • Hoe geeft u in uw leven prioriteit aan uw carrière boven uw gezin?
 • Hoe belangrijk is respect voor het milieu voor u?
 • Neemt u in uw dagelijks leven maatregelen om uw CO2-uitstoot te verminderen?
 • Wat is uw standpunt over euthanasie?
 • Wat is uw standpunt over abortus?
 • Wat is uw standpunt over gendergelijkheid?
 • Hoe staat u tegenover gelijke kansen voor mensen van buitenlandse afkomst?
 • Hoe brengt u persoonlijke vrijheid en sociale verantwoordelijkheid met elkaar in evenwicht?
 • Wat zijn uw opvattingen over vrijwilligerswerk?

 Posted in Recherche.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *