1 maart 2024 1275 woorden, 6 min. gelezen

6 coderingstechnieken voor vergelijkende kwalitatieve gegevens

Door Pierre-Nicolas Schwab Gepromoveerd in marketing, directeur van IntoTheMinds
In dit artikel vergelijken we 6 mogelijke coderingstechnieken voor kwalitatieve gegevens (interviews, focusgroepen). Voor elke techniek worden de voor- en nadelen duidelijk weergegeven, zodat u de beste keuze kunt maken.

Kwalitatieve onderzoeksgegevens worden al te vaak slecht geanalyseerd. Ons marktonderzoeksbureau is een van de laatste dat zich bezighoudt met het coderen van kwalitatieve interviews en 99%, maar onze klanten weet niet wat dat precies inhoudt. het artikel van vandaag leg ik de 6 mogelijke benaderingen van codering uit en vergelijk ik de respectieve voor- en nadelen.

Neem contact op met IntoTheMinds voor uw kwalitatief marktonderzoek

Benadering Voordelen Nadelen
Inductieve codering Ontdek nieuwe thema’s en patronen in de gegevens
Flexibel en aanpasbaar aan nieuwe informatie
Nuttig voor het onderzoeken van onbekende gegevens
Tijdrovend en arbeidsintensief
Kan subjectief zijn en vatbaar voor vooroordelen
Moeilijk te repliceren en te vergelijken
Deductieve codering Efficiënter en sneller dan inductief coderen
Objectiever en betrouwbaarder
Gemakkelijker om te herhalen en resultaten te vergelijken
Belangrijke thema’s of patronen kunnen onopgemerkt blijven
Minder flexibel en minder aanpasbaar bij het ontdekken van nieuwe informatie
Vereist een vooraf bestaand codeerschema
Thematische analyse Identificeert terugkerende thema’s in de gegevens
Nuttig voor het identificeren van algemene patronen in de gegevens
Kan tijdrovend zijn om grote hoeveelheden gegevens te coderen
Kan bepaalde nuances in de gegevens niet vastleggen
Gefundeerde theorie (grounded theory) Ontwikkelt theorieën op basis van gegevens
Nuttig voor het onderzoeken van nieuwe en opkomende fenomenen
Kan tijdrovend en complex zijn om te coderen
Kan moeilijk zijn om resultaten te generaliseren naar andere contexten
Narratieve analyse Richt zich op de verhalen en ervaringen die in de gegevens worden gedeeld
Nuttig om de doorleefde ervaringen van deelnemers te begrijpen
Kan tijdrovend zijn om grote hoeveelheden gegevens te coderen
Is mogelijk niet te veralgemenen naar andere populaties
Discoursanalyse Onderzoekt hoe taal wordt gebruikt in gegevens
Nuttig om te begrijpen hoe macht en ideologie worden gereproduceerd in gegevens
Kan tijdrovend en ingewikkeld zijn om te coderen
Kan moeilijk zijn om resultaten te interpreteren

Inductieve codering

Inductief coderen is een methode van gegevensanalyse waarbij thema’s en categorieën direct uit de gegevens naar voren komen, zonder een vooraf vastgesteld kader. Deze benadering wordt gestuurd door de observaties tijdens het onderzoek, waardoor een open verkenning van de gegevens mogelijk is.

Voordelen

 • Ontdekking van nieuwe thema’s en patronen: inductief coderen identificeert onverwachte thema’s en patronen in de gegevens. Deze methode laat de gegevens voor zichzelf spreken zonder te worden beperkt door vooraf bepaalde categorieën of theorieën. Dit stimuleert de ontdekking van nieuwe inzichten.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: dit biedt ongekende flexibiliteit. De onderzoeker kan het analytische kader aanpassen in reactie op de geanalyseerde gegevens. Dit aanpassingsvermogen is cruciaal in verkennend onderzoek, waarbij initiële hypotheses kunnen evolueren.
 • Verkenning van onbekende gegevens: inductief coderen is vooral nuttig wanneer onderzoekers niet bekend zijn met de gegevens die ze analyseren. Het dwingt analisten om een open geest te hebben en het onderwerp grondig te begrijpen.

Nadelen

 • Moeizaam: het open karakter van inductief coderen kan het proces lang en moeizaam maken. Het vereist zorgvuldig onderzoek van de gegevens en constante verfijning van de categorieën.
 • Subjectiviteit en vooringenomenheid: aangezien deze aanpak sterk afhankelijk is van de interpretatie van de onderzoeker, bestaat er een risico op subjectiviteit en vooringenomenheid.
 • Moeilijkheden met replicatie en vergelijking: omdat coderingsschema’s op maat worden gemaakt, is het moeilijk om ze opnieuw te gebruiken. Het repliceren van studies of vergelijken van resultaten is daarom ingewikkeld.

Deductieve codering

Deductief coderen hanteert een vooraf opgesteld codeerschema voor de analyse van gegevens. In eenvoudige termen, u definieert vooraf een coderingshandleiding en past deze toe op elk interview. Deze methode steunt op bestaande theorieën of hypotheses die de analyse sturen. Dit is het type codering dat we bij IntoTheMinds het meest toepassen. We gebruiken de interviewleidraad en het literatuuronderzoek om het coderingsraster te ontwikkelen.

Voordelen

 • Efficiëntie: deductief coderen is efficiënter dan zijn inductieve tegenhanger, omdat het een vooraf gedefinieerd codeerschema toepast op de gegevens. Deze gestructureerde aanpak versnelt het analyseproces.
 • Objectiviteit en betrouwbaarheid: door vaststaande codes te gebruiken, minimaliseert deductief coderen de invloed van vooringenomenheid van de onderzoeker, waardoor de objectiviteit en betrouwbaarheid van de resultaten verbetert.
 • Repliceerbaarheid: de gestandaardiseerde aard van deductieve codering vergemakkelijkt de replicatie van onderzoek en de vergelijking van resultaten tussen verschillende onderzoeken.

Nadelen

 • Ontbrekende thema’s: deze aanpak kan belangrijke thema’s of modellen over het hoofd zien die niet in het initiële codeerschema zijn opgenomen, waardoor mogelijk belangrijke inzichten verloren gaan.
 • Flexibiliteit: deductieve codering kan minder goed worden aangepast aan nieuwe informatie die niet in vooraf gedefinieerde categorieën past. Dit beperkt het nut ervan in verkennend onderzoek.
 • Behoefte aan een al bestaand codeerschema: een goed uitgewerkt codeerschema is vereist voordat de gegevensanalyse van start kan gaan. Dit is echter niet altijd haalbaar, zoals in situaties waarbij een literatuuronderzoek niet mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het onderwerp te nieuw is.

Thematische analyse

Thematische analyse is een flexibele methode van kwalitatieve analyse die thema’s binnen de gegevens identificeert, analyseert en erover rapporteert. Deze aanpak is niet gebonden aan de structuur van de gegevens en biedt veel vrijheid bij het interpreteren ervan.

Voordelen

 • Identificatie van terugkerende thema’s: thematische analyse is ideaal voor het opsporen en analyseren van terugkerende thema’s in een dataset.
 • Detectie van trends: effectief in het herkennen van patronen en belangrijke trends.

Nadelen

 • Tijdsintensief: het coderen van grote datasets kan buitengewoon veel tijd in beslag nemen. U kunt dit probleem tegengaan door generatieve AI te gebruiken.
 • Overzicht van nuances: hoewel thematische analyse goed is in het identificeren van brede thema’s, bestaat het risico dat het de subtiliteiten en nuances van individuele gegevenselementen over het hoofd ziet.

Gefundeerde theorie (‘grounded theory’)

Grounded theory is een methodologische benadering die gericht is op het opbouwen van theorieën uit gegevensanalyse. Het is vooral nuttig voor het onderzoeken van minder bekende of opkomende fenomenen. Het werd in 1967 ontwikkeld door Glaser en Strauss.

Voordelen

 • Theorieontwikkeling: grounded theory heeft geen equivalent voor het ontwikkelen van theorieën direct vanuit gegevens. Daarom is het de meest geschikte methode om complexe fenomenen te begrijpen.
 • Onderzoek naar nieuwe fenomenen: deze aanpak is bijzonder geschikt voor het onderzoeken van nieuwe of opkomende fenomenen.

Nadelen

 • Complexiteit en tijdsbesteding: het iteratieve proces van coderen, categoriseren en theorieontwikkeling kan complex en tijdrovend zijn.
 • Moeilijk te generaliseren: de resultaten van grounded theory-onderzoek kunnen moeilijk te generaliseren zijn naar andere contexten.

Narratieve analyse

De narratieve analyse richt zich op de verhalen en ervaringen die in de gegevens worden gedeeld. Het onderzoekt hoe individuen betekenis geven aan hun ervaringen door middel van verhalen.

Voordelen

 • Focus op verhalen en ervaringen: narratieve analyse kijkt naar de verhalen en ervaringen die in de gegevens worden gedeeld. Het biedt daarom inzicht in de verschillende perspectieven van de deelnemers.
 • Begrip van geleefde ervaring: dit biedt inzicht in de geleefde ervaring van mensen.

Nadelen

 • Uitdagingen bij het toepassen op grote datasets: net als bij andere benaderingen is het analyseren van grote datasets arbeidsintensief.
 • Problemen met generalisatie: omdat inzichten specifiek zijn voor individuen, is generalisatie ingewikkeld.

Discoursanalyse

Discoursanalyse onderzoekt het gebruik van taal in gegevens en richt zich op hoe taal vorm krijgt en wordt gevormd door sociale en culturele contexten. Bij kwalitatieve interviews kan een aspect van discoursanalyse bijvoorbeeld zijn om naar metaforen te kijken en te analyseren hoe deze onthullen wie we zijn. Dit is kort gezegd de benadering van Dr. Zaltman’s methode.

Voordelen

 • Onderzoek naar taalgebruik: discoursanalyse stelt ons in staat om te begrijpen hoe het discours wordt gevormd en beïnvloed door sociale contexten.
 • Inzicht in ideologie: het discours stelt ons in staat om te analyseren hoe macht en ideologie aanwezig zijn in de gegevens.

Nadelen

 • Analytische complexiteit: er is specifieke expertise nodig. Specifieke expertise is vereist; dit valt eerder binnen het domein van taalkundigen dan van sociologen.
 • Interpretatie: resultaten kunnen moeilijk te interpreteren zijn. De nuances van taal en context vereisen een gedetailleerde en soms subjectieve analyse.


Posted in Diverse, Marketing.

Plaats uw mening

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *